HISTORIA MIASTA

OD POCZĄTKU DO DZIŚ ...

Herb Miasta

Najstarsze udokumentowane ślady stałego osadnictwa pochodzą z epoki kamienia (ok. 4 tys. lat p.n.e.). Wtedy to na tereny dzisiejszego Ostrowca przywędrowały naddunajskie plemiona koczownicze – ludy kultur: lendzielskiej, pucharów lejkowych i amfor kulistych. Pozyskiwany w kopalniach na terenie Przedgórza Iłżeckiego krzemień posłużył osadnikom do wyrobu narzędzi. Najlepiej zachowane stanowisko kopalniane to Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki” w Krzemionkach Opatowskich.
Najdawniejsze wzmianki o terenach wchodzących w skład dzisiejszego miasta sięgają XIV w., a o wsi Ostrów, która dała początek miastu Ostrowiec pochodzą z XIV w. Wieś położona była na prawym brzegu rzeki Kamiennej.Pierwsze próby lokacji miasta na terenie wsi Ostrów na brzegu Kamiennej podjął na początku XVI w. Kacper Maciejewski. U schyłku XVI w.(w 1564 r. prawa miejskie uzyskał Denków, dawniej Magna Michów) Ostrów przeszedł na własność Jakuba Gawrońskiego herbu Rawa,który wyznaczył na lewym brzegu rzeki miejsce pod budowę miasta. Przyjmuje się, że powstało ono na tzw. "surowym korzeniu" w 1597. W 1613 Ostrowcowi nadano prawa miejskie. Nazwa miasta (wcześniej: Ostrów, Ostrowiec lub Tarnowiec) ostatecznie ustaliła się po przejęciu dóbr ostrowieckich przez Janusza Ostrogskiego. Ostrowiec stał się częścią dóbr ostrowieckich w posiadaniu hrabiego Jana Tarnowskiego herbu Leliwa. W późniejszym czasie dobra ostrowieckie były w posiadaniu największych rodów magnackich w Rzeczypospolitej: Tarnowskich, Czartoryskich, Lubomirskich, Radziwiłłów, Ostrogskich, Zasławskich, Sanguszków, Wielopolskich, Dobrzańskich, Łubieńskich i innych. W roku 1889 dobra ostrowieckie zostały rozdrobnione a każda część otrzymała osobną hipotekę. Po II wojnie światowej wszystkie grunty prywatne zostały odebrane właścicielom i znacjonalizowane. Pod koniec XVIII i w XIX w., w okolicy Ostrowca intensywnie rozwijał się przemysł. Połowa wieku XIX zaowocowała stopniowym rozwojem staszicowskiej koncepcji uprzemysłowienia doliny rzeki Kamiennej w oparciu o siłę motoryczną rzeki i jej dopływów oraz miejscowe zasoby węgla i rudy żelaza. Tak powstały m.in. zakłady w Brodach Iłżeckich, Nietulisku, Dołach Biskupich, Chmielowie czy Bodzechowie. W latach 1837-1839, powstała huta zwana Klimkiewiczów (od budowniczego – Antoniego Klimkiewicza). Wokół huty, która z czasem przyjęła nazwę Zakładów Ostrowieckich, rozwijały się mniejsze zakłady, między innymi materiałów ogniotrwałych i spożywcze. Na przełomie XIX i XX w. ostrowiecka huta stała się drugim co do wielkości tego typu zakładem w Królestwie Polskim. W czasie rewolucji 1905 roku miały tu miejsce masowe wystąpienia robotnicze, których kulminacją było proklamowanie 27 grudnia 1905 Republiki Ostrowieckiej. Na okres około dwóch tygodni, władzę w mieście i sąsiednich powiatach przejęła PPS kierowana przez Ignacego Boernera. Upadek Republiki Ostrowieckiej nastąpił po przybyciu do miasta dwóch carskich pułków piechoty wraz z artylerią. W okresie I wojny światowej, Zakłady Ostrowieckie uległy poważnym zniszczeniom. 3 listopada 1918, Polacy przejęli władzę w mieście z rąk okupantów austro-węgierskich. W okresie międzywojennym Ostrowiec rozwijał się dzięki inwestycjom związanym z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1924 miasto znacznie poszerzyło swoje granice i zostało wydzielone z powiatu opatowskiego. W chwili wybuchu II wojny światowej Ostrowiec liczył około 30 tysięcy mieszkańców. Od 1937 miasto nosi współczesną nazwę Ostrowiec Świętokrzyski. Wcześniej, w latach 20. i 30. używana była nazwa Ostrowiec Kielecki, a na początku XX w. Ostrowiec nad Kamienną.
    Wojska niemieckie zajęły Ostrowiec 8 września 1939 r., zmuszając ludność do podjęcia walk o charakterze podziemnym i partyzanckim. Podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej 11 tysięcy Żydów ostrowieckich zostało wymordowanych. W Ostrowcu miały miejsce liczne publiczne egzekucje, założono tu także obozy przejściowe dla jeńców, obóz Służby Budowlanej, obóz pracy (1941-43) i getto (1943-44) żydowskie. Miasto było ośrodkiem działalności polskiego podziemia; działały tu m.in. ZWZ-AK, PPS-WRN, NOW-NSZ. W Ostrowcu produkowana była broń i wydawana prasa konspiracyjna. 16 stycznia 1945 Ostrowiec został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej. Przystąpiono do odbudowy zniszczonego w ok. 75 procent ostrowieckiego przemysłu.
    W oparciu o koncepcję R. Felińskiego inż. Józef Reński opracował plan zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1954 roku włączono w granice administracyjne miasta: d. miasto Denków, Częstocice, Cukrownię, Kolonię Robotniczą, Zygmuntówkę, Brezelię, Koszary, Gutwin, Dudy, Budy. Liczba mieszkańców osiągnęła 40 000. W latach 70 - tych rozbudowano Hutę Ostrowiec - powstał zakład metalurgiczny. Rozwinięto wielorodzinne i indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Powstały nowe dzielnice: Skarpa, Cukrownia, Kuźnia, Piaski, Słoneczne, Ostrówek, Ogrody, Pułanki, Rosochy, Stawki.  Wybudowano wieloodziałowy szpital oraz przychodnie zakładowe i lecznictwa otwartego. Rozwinęła się sieć placówek handlowych i usługowych. Utworzono bazę dla szkolnictwa podstawowego, zawodowego, średniego, pomaturalnego. W mieście działają liczne placówki kulturalno- oświatowe, zakładowe i spółdzielcze. Od 1966 roku prowadzi działalność Muzeum Historyczno - Archeologiczne z oddziałem w Krzemionkach. Rozwijają się środowiska twórcze. Aktywnie pracuje PTTK. Powstaje Miejskie Centrum Kultury. Działają kluby i związki sportowe. Urządzono miejsca wypoczynku. W 1979 roku oddano do użytku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Liczba mieszkańców miasta w 1991 r. wynosiła 78,6 tys.

    W latach 90. ostrowiecka huta podupadła, a rozwój miasta przybrał raczej kierunek drobnej przedsiębiorczości. W tym samym czasie powstało wiele spółek miejskich, m.in. w 1991 Miejska Energetyka Cieplna. Po rozmowach na temat kupna huty przez zagranicznego inwestora, ostatecznie przejął ją hiszpański koncern Celsa.


www.wikipedia.org

Historia miasta i Huty

Za czasów rzymskich (ok. II w p.n.e. – III w n.e.) Łysogóry i całe nieomal obecne województwo świętokrzyskie były ośrodkiem wielkiego przemysłu hutniczego, gdzie wytapiano żelazo dla całej Europy. A jeszcze dawniej, w młodszej epoce kamiennej (8000-2000 lat p.n.e.), właśnie tutaj były kopalnie krzemieni, z których wyrabiano narzędzia kamienne, które również znajduje się rozsiane po całej Europie. Tutaj kwitło średniowieczne górnictwo kruszcowe - wydobywano rudy ołowiu, miedzi i srebra.Kiedy wyczerpały się złoża miedzi i ołowiu, zaczęło dominować przetwórstwo żelaza. Pierwsze zakłady przemysłowe powstały na tym terenie już w średniowieczu. Na terenie obecnej Kuźni powstała jedna z pierwszych w tej części Europy hut - w obecnym tego słowa znaczeniu, tzn. z wielkim piecem - wybudowana w 1811 lub 1813 przez szambelana królewskiego Jerzego Dobrzańskiego, weterana insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich oraz posła na Sejm Królestwa Polskiego. Niestety, wielki pożar jaki wybuchł w nocy z 27 na 28 września 1819 r. strawił wielki piec, fryszerkę i młyn doprowadzając właściciela dóbr ostrowieckich do bankructwa. W tym czasie Ostrowiec posiadał 1512 mieszkańców, w tym 903 Żydów.

1836 – Ostrowiec i dobra ostrowieckie kupuje na licytacji kupiec warszawski Abraham Simon Cohen, działający w porozumieniu z hrabią Henrykiem Łubieńskim, wiceprezesem Banku Polskiego.

W latach 1837-1839 na prawym brzegu Kamiennej naprzeciw Ostrowca inż. Antoni Klimkiewicz (ok.1800-1870), pełnomocnik hr. Henryka Łubieńskiego zbudował hutę i osiedle fabryczne nazwane od projektanta Klimkiewiczowem. Hutę zbudowano nad kanałem biegnącym z Romanowa do Szewnianki w pobliżu traktu pocztowego z Ostrowca do Opatowa (obecnie Aleja 3 Maja i ul. Traugutta). Inżynier Antoni Klimkiewicz był jednym z pierwszych absolwentów Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Jej założycielem był ksiądz Stanisław Staszic, minister przemysłu i kunsztów, który ożywił gospodarczo dorzecze Kamiennej i przyczynił się do powstania Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Staropolski Okręg Przemysłowy (lub Zagłębie Staropolskie albo też Staropolskie Zagłębie Przemysłowe) to najstarszy i największy okręg przemysłowy w Polsce, położony głównie na obszarze województwa świętokrzyskiego. Obejmował tereny Gór Świętokrzyskich i doliny rzeki Kamiennej. Głównymi ośrodkami przemysłowymi były: Kielce, Końskie, Ostrowiec, Starachowice i Skarżysko. Staropolski Okręg Przemysłowy był pomysłem Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego i według ich planów miały zostać wybudowane wzdłuż rzeki Kamiennej duże zakłady metalurgiczne.
Największy rozkwit okręgu nastąpił w pierwszej połowie XIX wieku i był związany z przemysłem metalurgicznym, produkcją środków transportu, maszyn, materiałów budowlanych, ceramiki szlachetnej oraz hutnictwa żelaza. Jednak plany te udało się zrealizować tylko częściowo. Rozwój okręgu został zahamowany w drugiej połowie XIX wieku częściowo z powodów politycznych – powstań i utraty autonomii Królestwa Polskiego, jak również na skutek konkurencji Zagłębia Dąbrowskiego.

Otwarcie kolei Dęblińsko-Dąbrowskiej z odgałęzieniem z Bzina do Ostrowca w 1885 roku dało powiązanie miasta z Królestwem i całym Cesarstwem. Miało to olbrzymie znaczenie dla Ostrowca i całego powiatu opatowskiego nie tylko w dziedzinie uprzemysłowienia i wymiany towarowej ale również dla rozwoju oświaty i kultury.

Powstała Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich i nastąpił burzliwy rozwój huty i osady fabrycznej, a co za tym idzie także i Ostrowca.
W 1890 roku Ostrowiec liczy 5500 mieszkańców, w tym 4700 Żydów, a już w 1897 roku – blisko 10 tys. w tym 6 tys. Żydów.

Od 1893 roku rozpoczęto budowę 2-piętrowych kamienic fabrycznych. Do 1900 powstaje szpital fabryczny, szkoła fabryczna dla dzieci pracowników ZO, biblioteka ZO. W 1908 powstaje browar i młyn parowy Stanisława Saskiego.
W 1916 roku Rada Miejska w Ostrowcu postanowiła włączyć okoliczne osady (Karolinów, Bolesławów, część Ostrówka i Klimkiewiczów) do miasta pragnąc zrealizować ideę Wielkiego Ostrowca. Na skutek protestów i zabiegów władz Spółki (m.in. Jana Gombrowicza ówczesnego dyrektora ZO) decyzję wstrzymano. Ostatecznie włączenie Klimkiewiczowa do Ostrowca (wraz z Romanowem, Kuźnią, Częstocicami, Piaskami i Ludwikowem) nastąpiło w 1924 roku. Ludność Ostrowca wzrosła wtedy do 26 tys. osób, w tym 10 tys. Żydów.

Ważne inwestycje miejskie z tego czasu to:
1923 – początek przebudowy kościoła św. Michała, zakończonej w 1938 roku;

1925-1927 – budowa budynków Kasy Chorych i poczty;

W 1926 roku rozpoczęto budowę pierwszych domków jednorodzinnych osady przeznaczonej dla pracowników Zakładów Ostrowieckich - Kolonii Robotniczej; ogółem powstało 116 domków, właściciele spłacali należność w ratach; w 1954 roku Kolonia Robotnicza została przyłączona do Ostrowca;

1929 – powstanie Klubu Sportowego Zakładów Ostrowieckich (KSZO).

Lata 30. Centralny Okręg Przemysłowy. Najważniejsza inwestycja przemysłowa w dziejach dwudziestolecia międzywojennego została zainicjowana w 1936 r. przez ówczesnego wicepremiera Eugeniusz Kwiatkowskiego. Strategicznym celem powstania COP było utworzenie znaczącego zaplecza przemysłu zbrojeniowego w centrum kraju, z dala od jego granic zachodnich. Nie mniej ważny był aspekt społeczny przedsięwzięcia, gdyż świadomie inwestycje lokowano w najuboższych regionach, o wysokim poziomie bezrobocia. Zmodernizowano i rozbudowano istniejące już od czasów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego zakłady w Radomiu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Kielcach i Ostrowcu.

Wszystkie inwestycje COP pochłonęły dwa miliardy złotych. Wybuch drugiej wojny światowej uniemożliwił choćby dokończenie pierwszego etapu tworzenia Okręgu. Przykładowo zakłady lotnicze w Mielcu zdążyły wyprodukować zaledwie 8 samolotów.

Dla Ostrowca (od 1937 r. zwanego Świętokrzyskim) istotne znaczenie miały inne inwestycje realizowane w ramach COP. Były to m.in. gazociąg, kablowe połączenie telekomunikacyjne oraz linia wysokiego napięcia. Korzystały na nich głównie Zakłady Ostrowieckie, które w czasach COP specjalizowały się w wytwarzaniu wagonów kolejowych oraz lokomotyw towarowych i osobowych.
Ponadto w przedwojennym Ostrowcu przemysł okrętowy zamawiał dźwigi, żurawie, kotwice, pontony, skrzynie wodoszczelne a lotniczy - resory, osłony wałów i pierścienie tłokowe. W Zakładach Ostrowieckich pracowało wtedy prawie 7 tysięcy osób (przy 30 tysiącach mieszkańców miasta).

W okresie międzywojennym huta unowocześniła się stosując jako jedna z pierwszych unikalne technologie produkcji:
- odlewanie rur metodą odśrodkową;
- zastosowanie spawania elektrycznego;
- produkcja własnych elektod ;
- zastosowanie gazu w procesach technologicznych;

W czasie drugiej wojny światowej huta została przejęta przez koncern Herman Goering Werke i przystosowana do produkcji na potrzeby armii niemieckiej.
30 września 1942 Niemcy powiesili na Rynku 29 mieszkańców Ostrowca w odwet za zniszczenie mostu Romanowskiego dokonanego przez grupę dywersyjną ZWZ 11 IX;  11 i 12 października miała miejsce wielka selekcja w getcie ostrowieckim: Niemcy zastrzelili ok. 1000 Żydów, a ok. 11 tys. wywieźli do obozu zagłady w Treblince (w 1945 roku w Ostrowcu żyło 193 Żydów ocalałych z Holokaustu).
Na przełomie 1944 i 1945 Niemcy wywieźli z zakładów kilkaset wagonów maszyn, urządzeń i wyrobów.
3 I 1946 roku uchwałą KRN Zakłady Ostrowieckie zostały upaństwowione i otrzymały nową nazwę – Huta „Ostrowiec”.

Lata 1947-1949 to Okres Planu 3-letniego.
W 1949 w Hucie „Ostrowiec” we współzawodnictwie uczestniczyło 94% załogi. Zarejestrowano 460 przodowników, 160 racjonalizatorów i 83 wynalazców
Zespół murarski z Ostrowca pobił na budowie osiedla „Kuźnia” rekord murarski woj. Kieleckiego wmurowując w ciągu 8 godzin 32 628 sztuk cegieł.
Działania nad planem urbanistycznym miasta, pod kierunkiem inż. Józefa Reńskiego, m.in. wprowadzenie pasów zieleni oddzielające dzielnice przemysłowe
od mieszkalnych.

Okres Planu 6-letniego (1950-1955)
Budowa nowego wielkiego pieca. Uruchomienie produkcji kół samochodowych i nowoczesnych wagonów czteroosiowych typu „Talbot”.

W 1951 roku Jan Rybkowski zaczął kręcić film pt. „Pierwsze dni” o powojennej hucie ostrowieckiej na podstawie książki Bogdana Hamery „Na przykład Plewa”.
Ekranizacja sztandarowego produkcyjniaka o dojrzewaniu prostych robotników do kierowania losami kraju. Wszystko jest tu zgodne z ideologią, nawet podział na złych i dobrych.

"Jest to historia starego majstra ratującego przed zniszczeniem urządzenia niezwykle ważne dla uruchomienia produkcji w odbudowanej przez robotników ostrowieckiej hucie. Wyposażenie huty udało się ukryć przed wycofującymi się Niemcami. Kryjówkę zna jedynie stary stróż Plewa. Wiadomość przekazuje kolektywowi robotniczemu, a nie bandzie NSZ, oferującej mu wysokie wynagrodzenie w dolarach. Huta zostaje uruchomiona, a Plewa zostaje w niej najpierw jako robotnik, później jako majster. Uczy się czytać i pisać, zdobywa zaufanie i szacunek kolegów i przełożonych. Dywersję podziemia, usiłującego wywołać strajk i przejąć żywność wiezioną dla robotników, udaremnia wojsko."

Także w 1951 roku zaczyna ukazywać się gazeta zakładowa huty „Walczymy o stal” (po 1989 r. "Gazeta Ostrowiecka").

W 1952 roku hucie ostrowieckiej zostaje nadanie imię Marcelego Nowotki (1893 - 1942) - polskiego działacza komunistycznego, pierwszego przywódcy Polskiej Partii Robotniczej.

1953 II 28 – otwarcie Zakładowego Domu Kultury (ZDK, obecnie budynek kina "Etiuda").  Starania utworzenia Domu Robotniczego podjęte w 1926 roku przez ostrowieckich działaczy PPS zakończyły się przekazaniem placu przy Alei 3 Maja pod budowę.
Zawiązano Stowarzyszenie Budowy Domu Robotniczego gromadzące fundusze na budowę. Kryzys panujący na przełomie lat 20-tych i 30-tych nie pozwolił uzyskać odpowiednich funduszy. Dlatego dopiero w 1937 roku wmurowano kamień węgielny. Wojna przerwała budowę (istniały tylko fundamenty, część parteru i jedno skrzydło). W 1946 r. pracownicy ostrowieckiej huty opodatkowali się na rzecz zakończenia budowy Domu Robotniczego.

1954 – przyłączenie do Ostrowca Kolonii Robotniczej, Zygmuntówki, Denkowa, Kątów Denkowskich, Stawek, Koszar i Gutwinu. W 1955 ludność Ostrowca wynosi ok. 34 tys. mieszkańców.

1 XII 1954 roku oddano do użytku kryty basen pływacki wg projektu arch. Józefa Szostakiewicza przyczyniając się do rozwoju pływactwa i waterpolo. Dodatkowo W latach 50-tych działała też letnia pływalnia wykorzystywana do lat 70-tych XX w.

Plan 5-letni (1956-1960) Przyrost produkcji, który sobie założono miał być wynikiem budowy nowych hut. W ujęciu takim modernizacja i rozbudowa starych hut
(w tym ostrowieckiej) miała być zmniejszona do minimum.

1960 w manifestacji i wiecu z okazji Święta Pracy wzięło udział 30 tys. mieszkańców Ostrowca (przy ogólnej liczbie mieszkańców 41 tys., zatrudnionych w hucie 11 tys.)
Konkurs na najlepszego racjonalizatora, dla zwycięzcy przewidziano telewizor „Belweder” (tym czasie w Ostrowcu było 77 zarejestrowanych telewizorów).

Drugi Plan 5-letni (1961-1965). Następuje zmiana profilu produkcji wydziałów przetwórczych huty, m.in. w montowni zaprzestano produkcji wagonów (1963), które były jednym z podstawowych asortymentów produkowanych w zakładzie od lat.
Następuje uruchomienie Wydziału Budowy Maszyn Hutniczych, gdzie zaczęto produkować tabor hutniczy, piece grzewcze, suwnice, kadzie, czadnice i konstrukcje stalowe.


Trzeci Plan 5-letni (1966-1970).
Postanowiono zmodernizować stare hutnictwo, jednak nie dotyczyło to Huty im. Marcelego Nowotki z uwagi na planowaną już wówczas budowę nowego Zakładu Metalurgicznego, którego budowę rozpoczęto 8 kwietnia 1968 r. Został on zlokalizowany we wschodniej części miasta na powierzchni ok. 500 ha, w odległości 6 km od Starego Zakładu.

Czwarty Plan 5-letni (1971-1975)
Uruchomiono m.in. produkcję blach uniwersalnych o podwyższonej wytrzymałości (dla przemysłu stoczniowego), opanowano produkcję ciężkich wałów napędowych (dla energetyki i osi parowozowych, których ostrowiecka huta była wówczas jedynym producentem.

W Nowym Zakładzie produkowano okrętowe wały korbowe, walce hutnicze, linie wałów okrętowych, wirniki turbin i generatorów.

Kryzys gospodarczo-społeczny (1980-1982)
Główne symptomy to z jednej strony ogromne zapasy materiałów i wyrobów gotowych przeznaczonych na zatrzymane inwestycje, a z drugiej drastyczny brak wielu surowców, materiałów, części zamiennych, energii elektrycznej i paliw.

W 1981 roku został wygaszony i przeznaczony do rozbiórki wielki piec.
Za to w NZ w lutym 1980 rozpoczęła produkcję jedna z największych na świecie walcowni – Walcownia Drobna. Można tu było walcować pręty okrętowe, pręty żebrowane, kwadratowe, płaskie, sześciokątne i kątowniki. W Nowym Zakładzie pracowało 8 tys. osób.

1980 X 23 – na zaproszenie aktywu zakładowej „Solidarności”, do Ostrowca przybyli działacze tego związku z Huty im. Lenina; na wiecu apelowano do robotników o poparcie akcji strajkowej i ozwijania nowego związku.

1981 – w hucie Komisja Zakładowa „Solidarności” przedstawiła 13 postulatów pod adresem Miejskiej Rady Narodowej i dyrekcji zakładu, w tym: lepszego zaopatrzenia sklepów w odzież zimową i opracowanie przez dyrekcję huty raportu o stanie BHP. Jednocześnie zapowiedziano strajk po 3 listopada.

13 XII – po ogłoszeniu stanu wojennego huta stała się zakładem zmilitaryzowanym, komendantem wojskowym huty został płk Morawski. Zakład zatrudniał 17 585 pracowników (Ostrowiec liczył 60 tys., w 1985 – 72 tys.)

1984 – w budynku po zlikwidowanym browarze zaplanowano Centrum Kultury.

1985 – Towarzystwo Miłośników Ostrowca wprowadziło cykl imprez pod nazwą „Wieczory Ostrowieckie” w Klubie Technika.

1988 – 175 rocznica powstania ostrowieckiej huty.

1989 – strajk okupacyjny w hutniczej elektrostalowni (żądania podwyżki płac), po 5-dniowej akcji strajkowej hutników nastąpiła rezygnacja dyrektora zakładu Adama Śniadowskiego i podpisanie porozumienia płacowego. Nowym dyrektorem huty został Henryk Krekora.

1990 luty – rozpoczęło działalność Rejonowe Biuro Pracy (zarejestrowano 300 osób poszukujących pracy, w kwietniu – 1000, w sierpniu następnego roku – 4,5 tysiąca, a w grudniu – 10 tyś.

1992 – nastąpił podział huty na sześć samodzielnych przedsiębiorstw, co w praktyce oznaczało koniec zakładu.Bibliografia:
„Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta”, Wrocław 1997.
„Dzieje Huty im. M. Nowotki”, Warszawa 1988.
Kreator strony - przetestuj